logo

Ochrana osobných údajov

Tieto údaje slúžia na poskytnutie informácií o právach dotknutých osôb (našich klientov a iných fyzických osôb), ktorých osobné údaje spracúva naša advokátska kancelária JUDr. Filip Varga, advokát, so sídlom Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 423 168 80, ako prevádzkovateľ (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“) v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOOÚ“), zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o advokácii“), ako aj ďalšími predpismi.

Naša advokátska kancelária pri spracúvaní osobných údajov postupuje v súlade s Kódexom správania prijatým Slovenskou advokátskou komorou (ďalej len „SAK“), ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi. S Kódexom správania SAK sa môžete oboznámiť na internetovej stránke SAK www.sak.sk.

Výkon činnosti Prevádzkovateľa

Naša advokátska kancelária vykonáva činnosť, ktorá spočíva najmä:

 • Vo výkone advokácie v zmysle Zákona o advokácii – zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci, ak sa vykonáva sústavne a za odmenu;
 • V plnení rôznych zákonných, stavovských a zmluvných povinností;
 • V ochrane našich oprávnených záujmov, ako aj záujmov našich klientov a iných osôb.

Čo sú osobné údaje a čo sa rozumie spracúvaním osobných údajov?

Osobnými údajmi sú v zmysle platnej právnej úpravy údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Spracúvaním osobných údajov sa rozumie spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Na akom právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu Vašich základných práv. Vaše osobné údaje spracúvame na základe (aspoň jedného z) týchto právnych základov:

 • Na základe Vášho súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel, a to len v tom prípade, ak nie je možné spracúvať osobné údaje na inom právnom základe;
 • Spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy (napr. zmluvy o poskytovaní právnych služieb, pracovná zmluva), ktorej zmluvnou stranou ste Vy (náš klient), alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti (predzmluvné vzťahy);
 • Spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie našej zákonnej povinnosti ako prevádzkovateľa, najmä na plnenie povinností vyplývajúcich z advokátskych predpisov (najmä Zákon o advokácii), z účtovných predpisov, zákona o archívoch a registratúrach, ako aj na plnenie povinností vo vzťahu k štátnym orgánom;
 • Spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme, alebo ktoré sleduje tretia strana, pričom tento právny základ využívame najmä:
 • Na monitorovanie návštevnosti našej stránky, zlepšovanie fungovania našej stránky (prostredníctvom „cookies“), avšak tak, aby pri využití tohto účelu tento neprimerane nezasahoval do Vašich práv.

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu a spôsobom vymedzenými nasledovnými kategóriami účelov:

 1. Výkon povolania (poskytovanie právnych služieb)
  Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov môže ísť o dodatočné podmienky podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR) prípadne aj plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR
  • Súvisiace predpisy
   Zákon o advokácií, Advokátsky poriadok, Občiansky a Obchodný zákonník, a ďalšie právne predpisy
  • Kategórie dotknutých osôb a spracúvaný rozsah osobných údajov
   Klient, protistrana, prípadne iná dotknutá osoba, ktorej údaje sú nevyhnutné pre poskytnutie právnej služby, pričom sa spracúvajú osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, ktorý je potrebný pre poskytovanie právnych služieb
 2. Poskytovanie iných ako právnych služieb
  Plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR prípadne aj plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR
  • Súvisiace predpisy
   Zákon o registri partnerov verejného sektora, Zákon o e-Governmente, Občiansky a Obchodný zákonník, Zákon o nájme nebytových priestorov, a ďalšie právne predpis
  • Kategórie dotknutých osôb a spracúvaný rozsah osobných údajov
   Osoby pôsobiace v štatutárnych orgánoch obchodných spoločností a družstiev, spoločníci obchodných spoločností, členovia družstiev, a ich zamestnanci, ktorých údaje je nevyhnutné spracúvať pri poskytovaní právnych služieb, a to v nevyhnutnom rozsahu spracúvania potrebnom pre poskytnutie právnej služby
 3. Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi a predpismi Slovenskej advokátskej komory
  Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR, oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, verejný záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR alebo obhajovanie právnych nárokov podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR
  • Súvisiace predpisy
   Zákon o advokácií, Advokátsky poriadok, Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti, GDPR, a ďalšie právne predpisy
  • Kategórie dotknutých osôb a spracúvaný rozsah osobných údajov
   Osoby pôsobiace v štatutárnych orgánoch obchodných spoločností a družstiev, spoločníci obchodných spoločností, členovia družstiev, a ich zamestnanci, ktorých údaje sú nevyhnutné spracúvať pri poskytovaní právnych služieb, a to v nevyhnutnom rozsahu spracúvania potrebnom pre plnenie povinnosti vyplývajúcej z príslušných právnych predpisov
 4. Účely týkajúce sa ochrany oprávnených záujmov
  Oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR
  • Súvisiace predpisy
   GDPR, Občiansky a Obchodný zákonník, Trestný poriadok, Trestný zákon, Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok, Správny poriadok, Zákon o priestupkoch, a ďalšie právne predpisy
 5. Marketingové účely (zasielanie newsletterov, cookies, propagácia)
  Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods.1 písm. f) GDPR
  • Súvisiace predpisy
   Zákon o advokácií, Zákon o elektronických komunikáciách, Zákon o reklame, Zákon o ochrane spotrebiteľa, Občiansky zákonník, a ďalšie právne predpisy
  • Kategórie dotknutých osôb a spracúvaný rozsah osobných údajov
   Dodávatelia, odberatelia a ich zamestnanci, prípadne iné osoby komunikujúce v ich mene, klienti, osoby, ktoré poskytli súhlas so spracúvaním e-mailovej adresy, a to v rozsahu spracúvania bežných údajov dotknutých osôb, najmä identifikačných a kontaktných údajov a e-mailovej adresy
 6. Štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumu
  Čl. 89 GDPR
  • Súvisiace predpisy
   Zákon o archívoch, a ďalšie právne predpisy
  • Kategórie dotknutých osôb a spracúvaný rozsah osobných údajov
   Klient, protistrana, prípadne iná dotknutá osoba, ktorej údaje sú nevyhnutné pre poskytnutie právnej služby, pričom sa spracúvajú osobné údaje v archívnych dokumentoch
 7. Personalistika a mzdy (najmä na účely zamestnania)
  Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR, oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR prípadne aj plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov môže ísť o dodatočné podmienky podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) GDPR)
  • Súvisiace predpisy
   Zákonník práce, Zákon o advokácií a ďalšie právne predpisy
  • Kategórie dotknutých osôb a spracúvaný rozsah osobných údajov
   Zamestnanci, bývalí zamestnanci, spolupracujúce a blízke osoby, vrátane uchádzačov o zamestnanie v nevyhnutnom spracúvanom rozsahu, ktorý je potrebný pre plnenie povinností zamestnávateľa voči sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, daňovým orgánom ako aj plnenia všetkých zákonných odvodových a daňových povinností v zmysle príslušných právnych predpisov, resp. osobných údajov vyplývajúcich z doručeného životopisu, dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, motivačného listu alebo žiadosti o prijatie do zamestnania
 8. Účtovné a daňové účely
  Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR
  • Súvisiace predpisy
   Osobitné zákony v oblasti účtovníctva a správy daní, a ďalšie právne predpisy
  • Kategórie dotknutých osôb a spracúvaný rozsah osobných údajov
   Zamestnanci, spolupracujúce osoby, dodávatelia a odberatelia a ich zamestnanci a údaje ďalších dotknutých osôb, ktoré vyplývajú z príslušných daňových a účtovných dokladov v rozsahu spracúvania osobných údajov dotknutých osôb v účtovných a daňových dokladoch
 9. Žiadosť dotknutej osoby
  Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR
  • Súvisiace predpisy
   GDPR
  • Kategórie dotknutých osôb a spracúvaný rozsah osobných údajov
   Osobné a kontaktné údaje v rozsahu žiadosti a odpovede na žiadosť
 10. Vedenie registratúry, evidencia pošty (elektronická aj písomná)
  Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR, oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR
  • Súvisiace predpisy
   Zákon o advokácií, Advokátsky poriadok, zákon o e-Governmente, zákon o archívoch a registratúrach
  • Kategórie dotknutých osôb a spracúvaný rozsah osobných údajov
   Odosielatelia a príjemcovia poštovej korešpondencie a iné dotknuté osoby, ktorých údaje sú spracúvane v rámci evidencie pošty, v rozsahu tvoriacom obsah písomnej korešpondencie alebo elektronickej komunikácie v obsahu elektronickej schránky

Aké osobné údaje spracúvame?

Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás.

V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť kvalitné právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo.

Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

Ak nie ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade o Vás môžeme osobné údaje získavať bez informovania a aj proti Vašej vôli na základe nášho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácií.

Ohľadom Vašich osobných údajov naša advokátska kancelária nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. Vaše osobné údaje taktiež neprenášame do iných krajín.

Doba uchovávania osobných údajov

Naša advokátska kancelária uchováva osobné údaje dotknutých osôb po dobu, ktorá zodpovedá dôvodu a účelu spracúvania osobných údajov, najčastejšie ide o dobu 10 rokov odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu podľa príslušných právnych predpisov.

Doba uchovávania osobných údajov je však odlišná od dôvodu a účelu spracúvania osobných údajov a trvá:

 1. po dobu určenú všeobecne záväzným právnym predpisom, ak ide o spracúvanie osobných údajov z dôvodu plnenia zákonných povinností advokáta,
 2. po dobu trvania zmluvného vzťahu, ak ide o spracúvanie osobných údajov z dôvodu plnenia zmluvy,
 3. po dobu trvania oprávneného záujmu, ak je spracúvanie osobných údajov na tento účel nevyhnutné,
 4. po dobu explicitne uvedenú v súhlase so spracúvaním osobných údajov alebo do jeho odvolania, ak ide o spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu.

Osobné údaje je možné spracúvať iba po dobu, počas ktorej trvá účel ich spracúvania, pričom po tejto dobe sa bezodkladne zlikvidujú v súlade s príslušnými internými predpismi našej kancelárie. Dotknutá osoba môže kedykoľvek žiadať našu advokátsku kanceláriu o informáciu po akú dobu budú/sú jej údaje uchovávané.

Kategórie príjemcov osobných údajov

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov ako napr.:

 1. príslušnému súdu, orgánom činným v trestnom konaní a ďalším orgánom verejnej moci, ako je napr. daňový úrad, ktorým sa osobné údaje poskytujú v dôsledku plnenia povinností podľa príslušných právnych predpisov,
 2. našim účtovným poradcom,
 3. iným substitučne splnomocneným advokátom, prípadne ich advokátskym koncipientom pri substitučnom zastúpení našej advokátskej kancelárie s vopred daným súhlasom klienta, ktorí sú zároveň podľa Zákona o advokácii viazaný mlčanlivosťou,
 4. Slovenskej advokátskej komore v prípade disciplinárneho konania,
 5. Úradu na ochranu osobných údajov.

Práva dotknutých osôb

Dotknuté osoby majú právo najmä:

 1. na vydanie potvrdenia od našej advokátskej kancelárie o tom, čí sa spracúvajú jej osobné údaje a ak tomu tak je, tiež má právo získať prístup k týmto údajom a žiadať kópiu spracúvaných osobných údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 GDPR ako napr. účel spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, dobu uchovávania a podobne,
 2. na opravu neúplných alebo nesprávnych osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, pričom naša advokátska kancelária spracúva osobné údaje vo veľkej miere poskytnuté zo strany klientov alebo z verejných, resp. zákonných zdrojov,
 3. žiadať výmaz dotknutých osobných údajov za splnenia podmienok podľa čl. 17 GDPR ak nie je zároveň daný dôvod odmietnutia žiadosti,
 4. v prípade naplnenia podmienok podľa čl. 18 GDPR dosiahnuť obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 5. odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov. Ak dotknutá osoba udelila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel, má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Ak spracúvame osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb dotknutá osoba nemá ako klient ani ako iná fyzická osoba (napr. protistrana) právo namietať proti takému spracúvaniu podľa článku 22 GDPR. Ak sa osobné údaje týkajú klienta, právo na prístup údajov ani právo na prenosnosť iné osoby nemajú z dôvodu našej zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť a poukazom na čl. 15 ods. 4 GDPR, 20 ods. 4 GDPR a § 18 ods. 8 Zákona o advokácii: „Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.“ Takisto ma dotknutá osoba právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov alebo Slovenskej advokátskej komore.

Kontaktné údaje na Prevádzkovateľa:

JUDr. FILIP VARGA, advokát
Stráž 223
960 01 Zvolen
Slovenská republika

Tel.: +421 902 387 099
E-mail: info@filipvarga.sk

Zobraziť mapu

Kontakt.

Informujte sa.

Neváhajte sa na nás obrátiť s akoukoľvek otázkou,
vždy Vám radi poradíme, prípadne si s Vami dohodneme osobné stretnutie.

Kontakt

JUDr. FILIP VARGA
advokát

info@filipvarga.sk
+421 902 387 099  |  +421 455 240 291 (Fax)

Stráž 223, 960 01 Zvolen
Slovenská republika

IČO 423 168 80
DIČ 1080308372

Advokát zapísaný v zozname vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 7007.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Attention! Please enter your message.

logo

Vitajte na stránkach filipvarga.sk

Ospravedlňujeme sa, váš internetový prehliadač je zastaralý a nepodporuje zobrazovanie moderných webových stránok.
Prosím nainštalujte si niektorý z moderných internetových prehliadačov.

Napríklad Google Chrome

Na Vašom súkromí nám záleží.

Používame cookies.
Na našom webovom sídle používame súbory cookies pre správne fungovanie, analýzu návštevnosti a poskytovanie funkcií sociálnych médií. Informácie o používaní našej webstránky tiež zdieľame s našimi sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi.
Nastavenie